Pravidla soutěže Facebook

 

Všeobecné soutěžní podmínky Facebook stránky RYDLO KRATOCHVÍLOVÁ, advokátní kancelář

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE RYDLO KRATOCHVÍLOVÁ, advokátní kancelář

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na oficiální stránce RYDLO KRATOCHVÍLOVÁ, advokátní kancelář v rámci sociální sítě Facebook je Mgr. Jana Rydlo Kratochvílová, advokát, ev.č.ČAK 16544, Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 228/4, PSČ 15200, IČ: 88888452 (dále jen "organizátor").

2. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je realizována formou příspěvku či výzvy, které jsou uvedeny v příspěvku publikovaném na oficiální stránce organizátora na sociální síti Facebook (dále jen Facebook). Čas začátku i konce soutěže je přesně vymezen organizátorem a je uveden ve znění otázky. Do soutěže jsou zařazeny pouze ty odpovědi, které budou formou komentáře uvedeny pod příspěvek se soutěží, budou splňovat všechny náležitosti uvedené v příspěvku a nebudou po konci soutěže nijak zpětně upravovány. 

Pokud nastane situace, kdy je více správných odpovědí, než faktických cen v zadání, rozhoduje čas podání odpovědi, který je uveden pod příslušnou odpovědí a pořadí pod příspěvkem.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě podezření, že osoba, která se účastní soutěže není stejnou osobou, za kterou se vydává na své stránce na sociální síti Facebook, může být organizátorem ze soutěže vyloučena, případně může být vyzvána k převzetí výhry osobně s prokázáním své totožnosti (Toto ustanovení je zde, aby nedocházelo ke zneužití soutěží a vícečetném hlasování). Pokud není uvedeno jinak, soutěžící se může zúčastnit jako fyzická osoba pouze jednou odpovědí. V případě více odpovědí jedním soutěžícím, je tento soutěžící ze soutěže vyloučen. Pokud soutěžící neposkytnou organizátorovi soutěže potřebnou kooperaci, propadá výhra organizátorovi soutěže.

4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA

Výhra je vždy stanovena organizátorem soutěže a vždy zveřejněna. V každé jedné soutěži se může lišit počet výherců i výše výher. O výběru vítězů rozhoduje organizátor. Výherci budou nejpozději vyhlášeni (kontaktováni) během následujících 5 pracovních dní od ukončení dané soutěže a to přímo v komentáři soutěžního příspěvku na Facebooku.

Výhry hmotné povahy budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou ve své odpovědi na informační zprávu o výhře. Výhry nehmotné povahy (poskytnutí služeb) budou realizovány prostřednictví komunikačních nástrojů na dálku, pokud nebude ze strany organizátora stanoveno jinak.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook, Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook nebo Instagram.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy organizátora. Pokud se organizátor důvodně domnívá, že soutěžící porušuje tato pravidla, je oprávněn soutěžícího ze soutěže vyřadit.

Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Dále si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje  organizátorovi dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno a příjmení a pro případ, že se stane Výhercem, také jména, příjmení a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen "Údaje"), pro účely organizace soutěže po dobu 30 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla organizátora; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžící má dále právo získat od organizátora osobní údaje, které se soutěžícího týkají a jež soutěžící organizátorovi poskytnul. Organizátor na základě žádosti soutěžícího poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost soutěžícího poskytne jinému jednoznačně určenému soutěžícímu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Soutěžící nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se soutěžící, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje organizátora:
Mgr. Jana Rydlo Kratochvílová, Na Zlíchově 228/4, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00, kratochvilova@ak-rk.cz, tel. +420 734 174 332.